۱۴۰۱ دوشنبه ۱۳ تير
:: همایش رازهای مو فقیت و توانگری 1395/7/24

­­همایش بزرگ

 "دکتر احمـد حلت و مهندس نیمـا کیمیایی"

 

با عنوان :

راز های بـزرگ توانـگری

 و

زندگـی به سبـک انسان های موفـق

 

  • تکنیک ها و عاداتی که افراد موفق جهان به طور مشترک دارند
  • راهکارهای رسیدن به باور های انسان ها موفق و راز های بزرگ توانگری

 

سخنرانان :

  •  دکتر احمد حلت (سر دبیر مجله موفقیت ، بنیانگذار آموزش تکنیکهای موفقیت در ایران و خاورمیانه)
  • مهندس نیما کیمیایی (مدیرگروهمشاورینکسبوکارپریمیوم ، خالقکتاببرگبرندهمذاکرات ، مشاورومدرسبیشاز80برندمعتبرمانند: هیوندای،سوبارو،صنایعغذاییآوازه و ...)

 

  شماره های تماس :       09176869700   -    07633685304