۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۸ شهريور
ارومیه سمینار"مهارت های عشق ورزی در زندگی زناشویی"
کارگاه رایگان"موفقیت در بازار بورس"صبح
کارگاه رایگان"کسب ثروت از بازار مسکن"عصر